Köy Sefası

İKRAM GIDA A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İçindekiler Tablosu
1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI
1.1. GİRİŞ 1
1.2. TANIMLAR 1
2. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR
2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
2.2.1. Teknik Tedbirler
2.2.2. ıdari Tedbirler
2.2.3. şirket ıçi Denetim
3. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ
3.1.1. Saklama Nedenleri
3.1.2. İmha Nedenleri
3.2. İMHA YÖNTEMLERİ
3.2.1.1 Silme Yöntemleri
3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri
3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri
3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
3.3.1. Saklama Süreleri
3.3.2. İmha Süreleri
3.4. PERİYODİK İMHA
3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ
3.5.1. Teknik Tedbirler
3.5.2. İdari Tedbirler
4. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ
5. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM
5.1 DEĞİŞİKLİK NOTLARI
1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI
1.1. GİRİŞ
ışbu imha politikası İKRAM GIDA A.Ş. ("İKRAM GIDA ") olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin İKRAM GIDA tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle İKRAM GIDA nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.
1.2. TANIMLAR
Doğrudan tanımlayıcılar : Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
Dolaylı tanımlayıcılar : Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
ılgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
ımha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kanun : 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Yönetmelik : 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikası : www.ikramzeytin.com adresinden ulaşılabilecek, İKRAM GIDA elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,
Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, ifade eder.
2. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLıK TEDBıRLERı
2.1. KİŞİSEL VERıLERıN SAKLANDIğI ORTAMLAR
İKRAM GIDA nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.
Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. İKRAM GIDA her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun'a, Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikası'na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikası'na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.
a) Matbu ortamlar : Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır. b) Yerel dijital ortamlar : İKRAM GIDA bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır. c) Bulut ortamlar : İKRAM GIDA bünyesinde yer almamakla birlikte, İKRAM GIDA'nın kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.
2.2. ORTAMLARIN GÜVENLığıNıN SAğLANMASI
İKRAM GIDA, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
ışbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.
2.2.1. Teknik Tedbirler
İKRAM GIDA, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:
? Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
? Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
? Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
? Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
? İKRAM GIDA bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır. 2.2.2. ıdari Tedbirler
İKRAM GIDA, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:
? Kişisel verilere erişimi olan tüm İKRAM GIDA çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
? Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
? Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.
2.2.3. şirket ıçi Denetim
İKRAM GIDA, Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikası ile Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.
şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir. Denetim sırasında ya da sair bir şekilde İKRAM GIDA sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, İKRAM GIDA bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.
3. BÖLÜM: KİŞİSEL VERıLERıN ıMHASI
3.1. SAKLAMA VE ıMHA NEDENLERı
3.1.1. Saklama Nedenleri
İKRAM GIDA bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya www.ikramzeytin.com adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.
3.1.2. ımha Nedenleri
İKRAM ZEYTıN bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun'un 5'nci ve 6'ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kanun'un 5'nci ve 6'ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) ılgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
g) ılgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
3.2. ıMHA YÖNTEMLERı
İKRAM GIDA, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikasında belirtilen süreler içinde re'sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.
İKRAM GIDA tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:
3.2.1.1 Silme Yöntemleri
Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler ıçin Silme Yöntemleri
Karartma : Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler ıçin Silme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.
3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri
Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler ıçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.
Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler ıçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme : Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
De-manyetize etme (degauss) : Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir. Üzerine yazma : Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1'lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler ıçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.
3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri
Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.
Değişkenleri çıkarma : ılgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da bir kaçının çıkarılmasıdır.
Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.
Bölgesel gizleme : Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
Genelleştirme : Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
Alt ve üst sınır kodlama / Global kodlama : Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir.
Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir.
Mikro birleştirilme : Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.
Veri karma ve bozma : Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.
İKRAM GIDA , kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır. İKRAM GIDA, bu anonimleştirme yöntemlerini kullanırken K-Anonimlik (K-Anonymity), L-Çeşitlilik (L-Diversity) ve T-Yakınlık (T-Closeness) istatistik yöntemlerini kullanabilir.
3.3. SAKLAMA VE ıMHA SÜRELERı
3.3.1. Saklama Süreleri
KİŞİSEL VERı KATEGORıZASYONU
AZAMı SAKLAMA SÜRELERı
Özlük Bilgisi
1)Hizmet akdi süresince iş kazası/meslek hastalığına maruz kalmamış çalışanlar açısından hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Süre, fasılalı çalışmalarda son çalışma döneminin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 2)Hizmet akdi süresince iş kazası/meslek hastalığına maruz kalmış yahut bu riski taşıyan çalışanlar açısından özlük kayıtları, iş kazası tarihi/meslek hastalığı tespit tarihini müteakip 10 yıl süreyle saklanabilir. Bu durumda saklama süresi olarak uzun olan süre(hizmet ilişkisinin hitamından itibaren 5 yıl / kaza-tespit tarihinden itibaren 10 yıl) uygulanır.
Çalışanların Kişisel Sağlık Dosyaları Çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyaları saklanır. Çalışan Adayı Bilgileri
En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçmişin güncelliğini kaybedeceği süre kadar saklanır.
Müşteri Bilgileri
Müşteri Bilgilerinden, Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine esas bilgiler anılan kanun maddesi gereği 10 yıl süre ile, bunun dİŞİndaki Müşteri Bilgileri ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanır.
Ziyaretçi Bilgileri
2 yıl süre ile saklanır.
ış Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman Bilgileri
ış Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, İKRAM GIDA ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.
İKRAM GIDA'nın ışbirliği ıçinde Olduğu Kurum/Firmalar Tarafından İKRAM GIDA ile Paylaşılan Kişisel Veriler
İKRAM GIDA'nın ışbirliği ıçinde Olduğu Kurum/Firmaların İKRAM GIDA ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.
Potansiyel Müşteri Bilgileri
2 yıl süre ile saklanır.
* Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.
3.3.2. ımha Süreleri
İKRAM GIDA, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve ımha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
ılgili kişi, Kanunun 13'ncü maddesine istinaden İKRAM GIDA'ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde; a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; İKRAM GIDA talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. İKRAM GIDA'nın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. İKRAM GIDA, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.
b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep İKRAM GIDA tarafından Kanunun 13'ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
3.4. PERıYODıK ıMHA
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; İKRAM GIDA işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve ımha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Periyodik imha süreçleri her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.
3.5. ıMHA ışLEMıNıN HUKUKA UYGUNLUğUNUN DENETıMı
İKRAM GIDA, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re'sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikasına uygun olarak yapar.
İKRAM GIDA, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.
3.5.1. Teknik Tedbirler
? İKRAM GIDA, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
? İKRAM GIDA, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
? İKRAM GIDA, imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
? İKRAM GIDA, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.
3.5.2. ıdari Tedbirler
? İKRAM GIDA, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
? İKRAM GIDA, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
? İKRAM GIDA, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
? İKRAM GIDA, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
? İKRAM GIDA, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.
4. BÖLÜM: KİŞİSEL VERı KOMıTESı
İKRAM GIDA bünyesinde bir Kişisel Veri Komitesi kurar. Kişisel Veri Komitesi, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.
Kişisel Veri Komitesi bir yönetici, bir idari uzman ve bir teknik uzman olmak üzere üç kişiden oluşur. Kişisel Veri Komitesinde görevli İKRAM GIDA çalışanlarının unvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:
Unvan Görev Tanımı
Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi : Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerce gelen talepleri karara bağlamakla yükümlüdür.
KVK Uzmanı
(Teknik ve ıdari) : ılgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.
5. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM
İKRAM GIDA, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin ışlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
ışbu Kişisel Veri Saklama ve ımha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.
Üretim ve Kalite AnlayİŞİmız
Zeytin ve Çeşitleri
Online Katalog
Sosyal Ağlar