Köy Sefası

İKRAM GIDA SAN. A.Ş. HOTSPOT AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla ……………………. adresinde mukim Şirketimiz ………………….. işyerlerinde misafir wi-fi hizmetinden faydalanan gerçek kişilerden bu hizmetin sunumu esnasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaların www.ikramzeytim.com adresinde yer almaktadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından sağlanan kablosuz ağ internet hizmetlerinden Şirketimiz yerleşkelerinde faydalanan gerçek kişilerden Hotspot uygulaması aracılığıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında log kayıtlarının tutulması yükümlülüğü kapsamında elde edilen kişisel veriler Şirketimizin faaliyetlerini mevzuata uygun yürütme yükümlüğü hukuki sebebiyle işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.
1. İlgili Mevzuat gereği Kullanıcı ve Log bilgilerinin tutulması
2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
4. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
5. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
6. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
7. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
8. 5651 sayılı kanun kapsamında,
9. Sair tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmekte ve ve aşağıda yer verilen taraflarla paylaşılmaktadır.

1. Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;

2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfatlerinin korunması amacıyla Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü, bağımsız denetçi gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla,

3. 5651 sayılı Kanun uyarınca logların tutulması amacıyla veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan 3. Kişilerden hizmet alımı amacıyla kurulan sözleşmenin ifası amacıyla

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.ikramzeytin.com adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırıÜretim ve Kalite AnlayİŞİmız
Zeytin ve Çeşitleri
Online Katalog
Sosyal Ağlar